Komulativu kazu : 51

===KONFERENSIA IMPRENSA===
13 JANEIRU 2021, 11:00
Dra. Odete da Silva Viegas, Dermatolojista
Kordenadóra Jerál Komisaun Nasionál Covid-19

Atualiza dadus Covid-19
Komulativu kazu : 51
Kazu Foun : 2
Rekuperadu Foun : 1
Komulativu Rekuperadu : 49
Atuál Baixa : 6

Kazál Timór-oan nai’n rua, ho idade 48 no 39, asimtomatiku.
Viájen husi Jakarta-Kupang Indonézia loron 21 dezembru 2020 ho aviaun Garuda Airlines. 22 dezembru husi Kupang-Atambua ho karreta aluga.

Liutiha semana ida kazál ne’e husi Atambua mai Timór no deside liu dalan ilegal liuhusi fronteira Badut Mean ho razaun tamba odamatan boot fronteira (POE) Batugede nian taka. Iha loron ne’e kedas seguransa Polísia Unidade Fronteira tula ho karreta hodi bá kumpri kuarentena iha Mot-ain.

Iha 11 janeiru 2021 ekipa vijilánsia foti amostra swab no rezultadu relata iha 12 janeiru.

Kazál na’in rua dadauk ne’e iha ona izolamentu Vera Cruz Dili.

Ohin 13 janeiru 2021 Ministériu saúde fó alta tan pasiente na’in husi izolamentu Vera Cruz ne’ebé livre ona husi Covid-19.

Ministériu Saúde liu husi biban ida ne’e husu ba públiku, autoridade lokál no populasaun tomak no entidade hotu, liu-liu hirak ne’ebé mak iha fronteira terrestre ho Indonézia, relasiona ho númeru kazu pozetivu ne’ebé kontinua rejista iha ita-nia rain, atu bele kontrola nafatin movimentasaun sidadaun hirak ne’ebé mak hakat bá-mai iha fronteira ilegalmente hodi nune’e labele monu ba risku no hetan da’et moras COVID 19, no lori mai hada’et tutan iha ita-nia rain.

Ba komunidade, liu-liu ba jóven sira, husu atu nafatin kolabora no kumpri ho disiplina regra distansiamentu sosiál koletivu, uza nafatin máskara, wainhira sirkula iha fatin públiku no fatin ne’ebé iha ema barak.

Atu deklara mós ba públiku katak loron hirak liubá iha mos kazu ema na’in-4 mate iha Munisípiu Baucau nebe’e komunidade suspeita mate tan kauza husi COVID-19, ho nune’e ekipa bá kedas halo investigasaun atu hatene loloos hodi bele responde ba preokupasaun públiku nian.

Iha terenu ekipa deteta kazu mate na’in-3 iha Bukoli no 1 iha Buruma Munisipiu Baucau. Husi totál mate na’in-4 ne’e iha Feto-3 idade 53 istória Hipertensaun la kontrolada, 83 ho istória Kidney failure ou Problema rins nian no 51 istória HTA mós la kontrolada, no Mane ida ho idade 83 ho istória HTA no Diabetes Mellitus ne’ebé lalori bá halo tratamentu ho regular.

Wainhira investigasaun hodi rekolla dadus nomós istória husi mate hirak ne’e ekipa konkluza katak mate hirak ne’e la’os kauza husi COVID-19. Atu haforsa konkluzaun ne’e ekipa mós foti kedas amostra husi família sira ne’ebé besik liu ho metebian sira nomós foti amostra ba mate isin ne’ebé iha. Rezultadu husi teste hatudu katak sira hotu negativu ba COVID-19.

REMATA

#MédiaPaláciodasCinzas

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
COVID-19 Timor-Leste

FREE
VIEW