viruses

Situasaun Ohin Loron

Kazu Covid-19 iha Timor-Leste

June 15, 2021

Kazu Konfirmadu
∑ = 8,412

Kazu Konfirmadu Foun
∑ = 71

Kazu Baixa Hela
∑ = 1,354

Rekoperadu Ona
∑ = 7,039

Mate
∑ = 19

Testadu

Total númeru teste COVID-19 ne’ebe mak halao tiha ona no númeru hirak mak hetan fali rezultadu negativu iha Timor-Leste

June 15, 2021

Komulativo Teste
∑ = 92,122

Resultadu Negativu
∑ = 86,263

Hein Rezultadu
∑ = 43

Karantina

Dadus nee hatudu total husi númeru ema hira mak oras nee iha karantina, Timor-Leste

June 15, 2021

Confinamento / Karantina
∑ = 206

Auto Karantina
∑ = 1,183

Passa Ona Loron 14
∑ = 12,183

Quarantine Data Google

Dadus ohin loron

Vasina Covid19 iha Timor-Leste

May 1, 2021

Total dozes
∑ = 38,482

Total dozes administra ona
∑ = 28,563

Dozes restu
∑ = 70

Mane %
∑ = 66.2

Feto %
∑ = 33.8

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
COVID-19 Timor-Leste

FREE
VIEW