viruses

Situasaun Ohin Loron

Kazu Covid-19 iha Timor-Leste

October 19, 2021

Kazu Konfirmadu
∑ = 19,730

Kazu Konfirmadu Foun
∑ = 5

Kazu Baixa Hela
∑ = 73

Rekoperadu Ona
∑ = 19,537

Mate
∑ = 120

Testadu

Total númeru teste COVID-19 ne’ebe mak halao tiha ona no númeru hirak mak hetan fali rezultadu negativu iha Timor-Leste

October 19, 2021

Komulativo Teste
∑ = 211,166

Resultadu Negativu
∑ = 191,436

Hein Rezultadu
∑ = 0

Karantina

Dadus nee hatudu total husi númeru ema hira mak oras nee iha karantina, Timor-Leste

October 19, 2021

Confinamento / Karantina
∑ = 69

Auto Karantina
∑ = 21

Passa Ona Loron 14
∑ = 19,860

Quarantine Data Google

Dadus ohin loron

Vasina Covid19 iha Timor-Leste

Total dozes
∑ = 790,789

Total 1º dozes
∑ = 515,448

Total 1º dozes %
∑ = 68.30

Total 2º dozes
∑ = 331,054

Total 2º dozes %
∑ = 43.9

Share via
Copy link
Powered by Social Snap
COVID-19 Timor-Leste

FREE
VIEW