Hakotu impozisaun Konfinamentu Obrigatóriu Jerál (lockdown) ba populasaun iha Munisípiu Dili nian, husi tuku 23:59, husi loron 9 fulan-setembru tinan 2021;

Komunikadu Imprensa Sorumutuk Konsellu Ministrus nian iha loron 8 fulan-setembru tinan 2021 Konsellu Ministrus hala’o sorumutuk iha Auditóriu Ministériu Finansas, iha Dili, hafoin halo análize ba aprezentasaun husi pontu situasaun epidemiolójika país, husi koordenadór sira Sala Situasaun Sentru Integradu Jestaun Krize (SIJK) nian, deside ona: Hakotu impozisaun Konfinamentu Obrigatóriu Jerál (lockdown) ba populasaun iha Munisípiu Dili nian, husi tuku …

Read more

Timor-Leste Epidemiological Brief 5 Stembru 2021

Rezumu Epidemiolójiku Nº20 COVID-19 IHA TIMOR-LESTE TETUN-publikadu COVID-19 in Timor-Leste Epidemiological Brief 5 Stembru 2021 1 COVID-19 IHA TIMOR-LESTE Rezumu Epidemologiku Nº20: 30 Agostu – 5 Setembru, 2021 Públikasaun regular ho parseria entre: (1) Pilar 3 & 5 Ministériu Saúde, (nu’udar parte husi Forsa Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19, CIGC-SS); (2) Instituto Nacional …

Read more

KOMUNIKADU BA IMPRENSA 6 de Setembru de 2021

CI 6 de Setembru 2021   KOMUNIKADU BA IMPRENSA 6 de Setembru de 2021, 16H30. (Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, CIGC-SS) Ohin, 6 de Setembru de 2021, hodi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) nia naran, hakarak hato’o ba jornalista, no ba públiku …

Read more

KOMUNIKADU BA IMPRENSA 2 de Setembru de 2021

CI 2 de Setembru 2021 KOMUNIKADU BA IMPRENSA 2 de Setembru de 2021, 17H15. (Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, CIGC-SS) Ohin, 2 de Setembru de 2021, hodi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) nia naran, hakarak hato’o ba jornalista, no ba públiku tomak, …

Read more

KOMUNIKADU BA IMPRENSA 1 de Setembru de 2021

CI 1 de Setembru 2021 KOMUNIKADU BA IMPRENSA 1 de Setembru de 2021, 18H15. (Dr Rui Maria de Araújo, Kordenador Forsa-Tarefa ba Prevensaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, CIGC-SS) Ohin, 1 de Setembru de 2021, hodi Centro Integrado Gestão de Crises, Sala Situação (CIGC-SS) nia naran, hakarak hato’o ba jornalista, no ba públiku tomak, …

Read more

=== KOMUNIKADU PRESS === 31 AUOSTU 2021

=== KOMUNIKADU PRESS === 31 AUOSTU 2021, 17 H00 Dr. Rui Maria of Araújo Kordenadór Forsa-Task ba Prevenaun no Mitigasaun Surtu Covid-19 iha Timor-Leste, (IGC-SS) Ohin, loron 31 fulan agostu 2021 hodi Integrated Center Crisis Management-Room Situation nia naran, hakarak hato ‘ o ba journalist no ba publiciku tomak informasaun hanesan tuirmai: I. I. ANEKSU …

Read more

COVID-19 Timor-Leste

FREE
VIEW